zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin zakupów w sklepie internetowym prozdrowotny.pl

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PROMUSCLE Łukasz Pietrow, ul. Okrzei 31, 96-300 Żyrardów). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

PROMUSCLE Łukasz Pietrow,

ul. Okrzei 31, 96-300 Żyrardów

NIP: 8381761779, Regon: 146062798,

mail: sklep@prozdrowotny.pl, numer kontaktowy +48 662-967-777

KONTO BANKOWE: 27 1140 2004 0000 3702 7419 4284 Bank ING

dalej nazywany „Sprzedającym”.

1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

§1 Postanowienia ogólne

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

Wszystkie towary, ich zdjęcia i opisy, stanowią własność Sprzedającego, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w w sklepie internetowym prozdrowotny.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

W przypadku wady fizycznej lub prawnej produktu, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

§2 Cena

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu. W przypadku, gdy Kupujący wyraża wolę otrzymania faktury winien zaznaczyć ten fakt przy składaniu zamówienia podając dane do wystawienia faktury.

3. Sprzedający zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen towarów, wprowadzenia nowych towarów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian.

 

§3 Reklamacja towaru

1. Każdemu Kupującemu przysługuję prawo do reklamacji towaru. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu towaru.

2. Kupujący jest obowiązany zgłosić reklamację na stronie internetowej prozdrowotny.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail, kierowanej na adres: sklep@prozdrowotny.pl

3. Reklamowany towar Kupujący dostarcza do siedziby Sprzedającego. Przesyłka winna zostać nadana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.

4. Kupujący będący przedsiębiorcą obowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru towaru.

5. Reklamacje rozpatrywane są nie dłużej niż 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego.

 

§4 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(Dz. U. z 2014, Nr 22, poz. 827) w okresie czternastu dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, według ogólnych zasad wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827) w rozdziale 4.

2. Jeżeli towary oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, to każdorazowo treść gwarancji, warunki gwarancji oraz sposób ich realizacji są określane w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i załączone do dowodu zakupu.

3. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

5. Informacje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załącznik numer 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@prozdrowotny.pl

Jeżeli Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną może czynność tą wykonać:

- przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

- przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy

7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób określony w pkt. 6 przez Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymania powyższego oświadczenia.

8. Konsument jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

9. Kompletny towar należy odesłać lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz w stanie niezmienionym, nie noszącym ślady użytkowania.

10. Sprzedający po otrzymaniu odesłanego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodę Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowymi nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogły wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

- w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

§5 Postanowienia końcowe

Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Dokonując zakupu Kupujący:

a) dokonuje akceptacji Regulaminu oraz przyjmuje do wiadomości wszelkie informacje w nim zawarte;

b) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;

c) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedającego i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://prozdrowotny.emark.pl/content/2-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Administrator zastrzega sobie prawo do wysłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom serwisu.

Wszelkie spory pomiędzy przedsiębiorcami wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy

10. Wszelkie spory z udziałem Konsumentów wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. Dodatkowo Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Informacje o zasadach dostępu do procedur znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce ,,Rozstrzygane sporów konsumenckich”.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Załącznik numer 1

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. PROMUSCLE Łukasz Pietrow, ul. Okrzei 31, 96-300 Żyrardów NIP: 8381761779, Regon: 146062798, mail: sklep@prozdrowotny.pl, numer kontaktowy +48 662-967-777

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej prozdrowotny.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.

 

Załącznik numer 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: PROMUSCLE Łukasz Pietrow, ul. Okrzei 31, 96-300 Żyrardów NIP: 8381761779, Regon: 146062798, mail: sklep@prozdrowotny.pl, numer kontaktowy +48 662-967-777

Ja/My * niniejszym informuje/informujemy * o moim/naszym * odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:*/umowy dostawy następujących rzeczy: */umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy *:/ o świadczenie następującej usługi*:

Data zawarcia umowy*/ odbioru*:

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

Adres konsumenta (-ów):

Podpis Konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

Data:

* - niepotrzebne skreślić